Skip to main content

SANDNES, Norway – June 30, 2021 – Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) today announced that it has signed several letters of intent with major European companies, continuing its steady progress towards commercial carbon storage off the coast of Norway.

Carbon storage facilities on the Norwegian continental shelf are part of Horisont Energi’s large-scale, cost-leading and cutting-edge carbon storage strategy and are planned to be made commercially available to European industrial companies and power plants capturing CO2 and in need of secure storage.

“We see substantial and increasing demand for flexible and cost-effective carbon storage for the many CO2 capture projects in Scandinavia and the rest of Europe. We are happy to enable these CO2 capture initiatives to reduce the overall climate impact from power plants and other industrial facilities,” says Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO of Horisont Energi.

Today’s announcement is the latest in a series that demonstrates Horisont Energi’s steady progress towards being able to offer commercially attractive carbon storage services to third-party customers.

Horisont Energi announced March 23 that it had signed a memorandum of understanding with Baker Hughes, a global energy technology company, for the development of carbon storage assets. Furthermore, April 23, Horisont Energi announced a CO2 carrier and injection cooperation with the Knutsen Group to enable permanent carbon storage in reservoirs offshore. Also, as announced May 12, Horisont Energi signed a memorandum of understanding with TGS, a global provider of energy data and intelligence, to cooperate on furthering new carbon storage monitoring technologies and other carbon storage matters.

This puts Horisont Energi in a strong position when it comes to realising a competitive carbon storage business.

In addition, Horisont Energi’s first project, Barents Blue in Finnmark in Northern Norway includes a world-scale clean ammonia plant, with permanent storage of CO2 in the Polaris reservoir, located about a kilometre below the seabed in the Barents Sea.

Horisont Energi will leverage the knowledge and technology from the Polaris project to fast track the development of new carbon storages and connect the value chain supplying the market with cost-effective and flexible carbon-storage solutions.

Further information:

Investor relations
Dan Jarle Flølo, CFO
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Media Relations
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no

About Horisont Energi
Energi Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) is a Norwegian clean energy start-up that provides clean energy and carbon storage services at industrial scale. The company transforms gas into cost-leading clean ammonia and hydrogen, and offers CO2 transportation and storage solutions using proprietary technology, paving the way for a low carbon economy. The company was founded in 2019 and is headquartered in Sandnes, Norway. https://www.horisontenergi.no/

About Barents Blue
Barents Blue will provide Europe’s first large-scale clean ammonia production. Based on natural gas from the Barents Sea, it will include a world-scale clean ammonia plant located in Finnmark in Northern Norway. Barents Blue will have a production capacity of 3000 tons of ammonia per day once operational. During the production process, carbon will be captured and transported by ship to the Polaris reservoir for storage, with an estimated capacity in excess of 100 million tons below the seabed offshore Finnmark, which is equivalent to twice Norway’s annual greenhouse gas emissions. Currently entering the concept phase, an investment decision for Polaris and the Barents Blue project is expected towards the end of 2022.

// NORSK

Horisont Energi inngår intensjonsavtaler for kommersiell karbonlagring

SANDNES – 30. juni 2021 – Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) melder i dag at det er inngått flere intensjonsavtaler med store europeiske selskaper, og selskapet fortsetter dermed den planmessige fremdriften mot kommersiell karbonlagring utenfor norskekysten.

Karbonlagringsanlegg på norsk sokkel er en del av Horisont Energis storskala, kostnadsledende og banebrytende karbonlagringsstrategi, og de er planlagt gjort kommersielt tilgjengelige for europeiske industrivirksomheter og kraftverk som fanger CO2 og har behov for sikker lagring.

– Vi ser betydelig og økende etterspørsel etter fleksibel og kostnadseffektiv karbonlagring for de mange CO2-fangstprosjektene i Skandinavia og resten av Europa. Vi er glade for å kunne legge til rette for disse CO2-fangstinitiativene, som reduserer den samlede klimapåvirkningen fra kraftverk og andre industrianlegg, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

Dagens melding er den seneste i en rekke som viser Horisont Energis planmessige fremdrift for å kunne tilby kommersielt attraktive karbonlagringstjenester til tredjepartskunder.

Horisont Energi offentligjorde 23. mars at selskapet hadde signert en intensjonsavtale med Baker Hughes, et globalt energiteknologiselskap, for utvikling av karbonlagringsanlegg. 23. april kunngjorde Horisont Energi så et samarbeid med Knutsen Group for å muliggjøre direkte injeksjon av CO2 fra båt for permanent karbonlagring i reservoarer offshore. Som meldt 12. mai har Horisont Energi også inngått en intensjonsavtale med TGS, en global leverandør av energidata og analyse, om et samarbeid for å fremme nye overvåkningsteknologier for lagring av karbon og andre temaer knyttet til karbonlagring.

Dette gjør at Horisont Energi er godt posisjonert for å etablere en konkurransedyktig karbonlagringsvirksomhet.

I tillegg inkluderer Horisont Energis første prosjekt, Barents Blue i Finnmark, et rent ammoniakkanlegg i verdensklasse, med permanent lagring av CO2 i Polaris-reservoaret, som ligger omtrent en kilometer under havbunnen i Barentshavet.

Horisont Energi vil utnytte kunnskapen og teknologien fra Polaris-prosjektet for å øke hastigheten på utviklingen av nye karbonlagre og koble sammen verdikjeden som gir markedet kostnadseffektive og fleksible karbonlagringsløsninger.

Mer informasjon:

Investorrelasjoner
Dan Jarle Flølo, finansdirektør
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Medierelasjoner
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no

Om Horisont Energi
Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk karbonteknologiselskap som tilbyr ren energi og karbonlagringstjenester. Selskapet omdanner gass til kostnadsledende ammoniakk og hydrogen, og tilbyr CO2-transport- og lagringsløsninger ved hjelp av proprietær teknologi, som legger til rette for en lavkarbonøkonomi. Selskapet ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Sandnes. https://www.horisontenergi.no/

Om Barents Blue
Barents Blue vil bli Europas første rene ammoniakkproduksjon i stor skala. Basert på naturgass fra Barentshavet vil prosjektet omfatte et rent ammoniakkanlegg i verdensklasse i Finnmark. Barents Blue vil ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift. Under produksjonsprosessen vil karbon fanges opp og transporteres med skip til Polaris-reservoaret for lagring, med en estimert kapasitet på over 100 millioner tonn under havbunnen utenfor Finnmark, noe som tilsvarer to ganger Norges årlige klimagassutslipp. Prosjektet går nå inn i konseptfasen, og det forventes en investeringsbeslutning for Polaris og Barents Blue-prosjektet mot slutten av 2022.