Skip to main content

SANDNES / STAVANGER, NORWAY – May 19, 2021 – Horisont Energi AS (EURONEXT: HRGI) and Equinor ASA have entered into an agreement to further mature the carbon transportation and storage project Polaris, off the coast of Northern Norway.

The Polaris carbon storage is expected to have a total carbon storage capacity in excess of 100 million tons, which is equivalent to twice Norway’s annual greenhouse gas emissions. The offshore carbon storage reservoir is a key part of the planned Barents Blue project, which will be Europe’s first world-scale carbon neutral ammonia production plant. If developed, Barents Blue will have a production capacity of 3000 tons of ammonia per day, making it one of the largest ammonia plants in the world. In its first phase, the facility will convert natural gas from the Barents South region to carbon neutral blue ammonia, an easily transportable hydrogen carrier, which can be converted back to hydrogen at destination or used directly in many applications. Currently at the end of the feasibility phase and soon entering the concept phase, an investment decision for Polaris and the Barents Blue project is expected towards the end of 2022.

“Equinor has extensive experience with carbon capture and storage (CCS) operations and therefore I am extremely pleased that they have chosen to partner with us on the Polaris project, which has the potential to advance Norway’s position as a leading nation on cost-effective CCS technology. In order for CCS to become a significant climate change mitigation tool, it is important to develop many projects. I therefore look forward to developing this project with Equinor and our world-leading suppliers.”
Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO of Horisont Energi.

CCS involves the capturing of emissions from power stations and other industrial sources, or directly from industrial processes like in the Barents Blue ammonia plant planned for in Finnmark. The carbon dioxide is then liquified and transported offshore, where it is pumped into the underground storage. Both the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the International Energy Agency (IEA) state that it will be more difficult and more costly to reach the Paris Agreement’s goal of limiting global warming to well below 2°C above preindustrial levels without CCS. Technology for CCS will also be critical to achieve carbon negative solutions.

At the Sleipner and Snøhvit fields, Equinor has captured and stored 26 million tons of CO2 to date. The company is also a partner in the Northern Lights CO2 transport and storage project, of which the Aurora CO2 storage off Norway’s west coast is a part. The Polaris project will, if developed, further enhance Norway’s carbon transport and storage position.

In December 2020 Horisont Energi entered into a Memorandum of Understanding with Equinor for joint feasibility studies for the Barents Blue project. The plant is intended to have the capacity to produce more than 1 million tons of blue ammonia per year once operational in 2025, and will have a CO2 capture rate above 99 per cent, making it the most carbon-efficient gas fed ammonia plant in the world. In the first phase of the project, Polaris will store 2 million tons of CO2 annually from the Barents Blue ammonia production.

About Horisont

Energi Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) is a Norwegian carbon tech company that provides clean energy and carbon storage services. The company transforms gas into cost-leading ammonia and hydrogen, and offers CO2 transportation and storage solutions using proprietary technology, paving the way for a low carbon economy. The company was founded in 2019 and is headquartered in Sandnes, Norway.

About Equinor

Equinor is an international energy company with activity in around 30 countries. Based on more than 45 years of experience from oil and gas production on the Norwegian Continental Shelf and a growing portfolio of renewable power production and low carbon projects, Equinor creates value through safe and efficient operations, innovative solutions and technology. Equinor has its headquarter in Stavanger with around 20.000 employees worldwide and the company is listed in New York and Oslo.

Further information:
Investor relations
Dan Jarle Flølo, CFO
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Media Relations
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no

Horisont Energi og Equinor inngår avtale om utvikling av karbontransport- og lagringsprosjektet Polaris

SANDNES / STAVANGER, NORGE – 19. mai 2021 – Horisont Energi AS (EURONEXT: HRGI) og Equinor ASA har inngått en avtale for å ytterligere modne karbontransport- og lagringsprosjektet Polaris utenfor kysten av Nord-Norge.

Polaris-prosjektet forventes å ha en samlet karbonlagringskapasitet på over 100 millioner tonn, hvilket tilsvarer to ganger Norges årlige klimagassutslipp. Karbonlagringsreservoaret utenfor kysten er en sentral del av det planlagte Barents Blue-prosjektet, som vil være Europas første verdensomspennende produksjonsanlegg for karbonnøytral ammoniakk. Dersom Barents Blue utvikles, vil anlegget ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ren ammoniakk per dag, noe som gjør det til et av de største ammoniakkanleggene i verden. I første fase vil anlegget konvertere naturgass fra Barents Sør-regionen til karbonnøytral blå ammoniakk, en lett transportert hydrogenbærer som kan omdannes til hydrogen på mottaksstedet eller brukes direkte til mange anvendelser. Mulighetsstudien for prosjektet er i ferd med å avsluttes og man nærmer seg konseptfasen.  Det forventes at en investeringsbeslutning for Polaris og Barents Blue-prosjektet vil bli tatt mot slutten av 2022.

«Equinor har lang erfaring med karbonfangst og -lagring (CCS), og derfor er jeg veldig glad for at de har valgt å samarbeide med oss ​​om Polaris-prosjektet, som kan bidra til å fremme Norges posisjon som en ledende nasjon på kostnadseffektiv CCS-teknologi. For at CCS skal spille en viktig rolle i å redusere klimaendringene, er man nødt til å utvikle mange prosjekter. Jeg ser derfor frem til å utvikle dette prosjektet med Equinor og våre verdensledende leverandører.»
Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, konsernsjef i Horisont Energi

CCS innebærer fangst av utslipp fra kraftverk og andre industrielle kilder, eller direkte fra industrielle prosesser som ved Barents Blue ammoniakkanlegget planlagt i Finnmark. Det fangede karbondioksidet komprimeres og blir da flytende. Deretter transporteres den flytende CO2-gassen til havs, hvor den pumpes ned i reservoaret. Både FNs klimapanel (IPCC) og Det internasjonale energibyrået (IEA) mener det vil være vanskeligere og dyrere å nå Parisavtalens mål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til «godt under» 2 grader over førindustrielt nivå uten CCS-teknologi. CCS-teknologi vil også være avgjørende for å oppnå karbon-negative løsninger.

Equinor har fanget og lagret totalt 26 millioner tonn CO₂ fra virksomheten på Sleipner- og Snøhvit-feltene. Selskapet er også partner i Northern Lights CO₂ transport- og lagringsprosjektet, som omfatter Aurora CO₂ lageret i Nordsjøen. Dersom Polaris-prosjektet blir utviklet, vil det bidra til å ytterligere styrke Norges posisjon innen karbontransport- og lagring.

I november 2020 inngikk Horisont Energi en intensjonsavtale med Equinor om å undersøke muligheten for å bygge Barents Blue-anlegget. Anlegget vil ha en produksjonskapasitet på over 1 million tonn blå ammoniakk i året fra det er i drift i 2025, og vil ha en CO2-fangstrate på over 99 prosent, noe som gjør det til det mest karboneffektive ammoniakkanlegget i verden. I den første fasen av prosjektet vil Polaris lagre 2 millioner tonn CO₂ årlig fra Barents Blues ammoniakkproduksjon.

Om Horisont Energi
Horisont Energi er et norsk oppstartsselskap innenfor karbonteknologi med fokus på karbonlagring og produksjon av karbonnøytralt hydrogen og ammoniakk. Selskapet utvikler landbaserte produksjonsanlegg for disse produktene med karbonlagringsinfrastruktur på norsk kontinentalsokkel. Selskapet kommersialiserer også karbonlagring for det europeiske markedet.

Mer informasjon:
Investorrelasjoner
Dan Jarle Flølo, finansdirektør
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Medierelasjoner
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no